משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

מורשי חתימה

אנשי קשר

הרשאות לפי חוק נכסי המדינה - משרד התחבורה

מחליטים, בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 (להלן - החוק), להרשות את נושאי המשרות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן-המשרד) אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק האמור, למעט עסקאות במקרקעין, ולעניין עסקאות מתקציב הפיתוח - בסעיף 4 בלבד לחוק האמור, והכל בתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות.
מורשי חתימה הינם ביחד עם חשב המשרד או סגנו.
1 המנהל הכללי
2 סגן מנהל כללי בכיר (פיתוח, תשתיות ותיאום תחבורתי)
3 סגן המנהל הכללי למינהל ומשאבי אנוש
4 מנהל השירות המטאורולוגי
5 סמנכ"ל בכיר תכנון כלכלי
6 סמנכ"ל בכיר תנועה
7 מנהל רשות ארצית לתחבורה ציבורית
8 מנהל רשות הספנות והנמלים
9 מנהל רשות התעופה האזרחית
10 מנהל אגף א' (רכש נכסים ולוגיסטיקה)
11 מנהל נמל חדרה
12 החוקר הראשי (חקירת תאונות אוויריות)
13 מנהל אגף בכיר תקשוב
14 מנהל אגף בכיר תכנון תעבורתי
15 מנהל אגף א' (כח אדם ימי מינהל וארגון) ברשות הספנות והנמלים
16 מנהל אגף א' משאבי אנוש
17 מנהל אגף א' (מינהל וארגון) ברשות התעופה האזרחית
18 מנהל תחום הדרכה
למעלה