repo upload
Content

רישוי קול - אנחנו כאן כדי לעזור

דרגות רישיון נהיגה

 • גרסת הדפסה
 • דואר אלקטרוני
אינדקס המאמר
דרגות רישיון נהיגה
דרגה A2
דרגה A1
דרגה A
דרגה B
דרגה C1
דרגה C
דרגה C+E
דרגה D1
דרגה D
דרגה D3
דרגה 1
כל הדפים
דרגות רישיון הנהיגה מותאמות לארבע קבוצות
כפי שקיים במרבית מדינות אירופה
 • דרגה A לאופנועים
 • דרגה B לרכב עד 3.5 טון ועד 8 נוסעים
 • דרגה C לרכב משא עד 12 טון
 • דרגה D להסעת נוסעים (אוטובוסים ומוניות)

כל קבוצה מחולקת לדרגות משנה לפי משקל כולל מותר או מספר נוסעים מורשה

דרגה A2

סוג רישיון: אופנוע עד 14.6 כוחות סוס ועד 11 קילוואט

גיל מינימלי למבחן עיוני - 15.5 
גיל מינימלי למבחן מעשי - 16
גיל מינימלי ללימוד - 16
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 16
מס' שיעורים מינימלי - 15

תנאים לקבלת הרישיון

 • למי שלא מלאו 17 שנה חייב בהסכמת ההורים או אפוטרופוס
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
מתאים לסוגי רכב: L1

הערות
 • למי שלא מלאו 18 שנה אסור להרכיב נוסע נוסף
 • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
 • בעל רישיון נהיגה לרכב מדרגה B ומעלה במשך 3 שנים לפחות, ומבקש רישיון נהיגה לדרגה A2, פטור ממבחן עיוני, מחובת מינימום שעורי נהיגה, אולם חייב במבחן שליטה בלבד
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A2 - רשאי להיבחן במבחן עיוני 6 חודשים בטרם רשאי להיבחן במבחן מעשי

דרגה A1

סוג רישיון: אופנוע עד 47.46 כוחות סוס (35 קילוואט)

גיל מינימלי למבחן עיוני - 17.5 
גיל מינימלי למבחן מעשי - 18
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 18
מס' שיעורים מינימלי - 15. מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה A2
חייב ב-8 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון

 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • באופנוע להגשת עזרה ראשונה (לפי היתר 190)
מתאים לסוגי רכב: L1 + L2

הערות
 • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A1 - רשאי להיבחן במבחן עיוני 6 חודשים בטרם רשאי להיבחן במבחן מעשי

דרגה A

סוג רישיון: אופנוע שהספק מנועו עולה על 47.46 כוחות סוס (35 קילוואט)

גיל מינימלי למבחן עיוני - 18
גיל מינימלי למבחן מעשי - 21
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - 8

תנאים לקבלת הרישיון

 • וותק של שנה בדרגה A1
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • באופנוע להגשת עזרה ראשונה (בהיתר לפי תקנה 190)
מתאים לסוגי רכב: L1 + L2 + L3

הערות
 • הגדרת אופנוע בתקנה 1 לתקנות התעבורה כוללת גם תלת אופנוע

דרגה B

סוג רישיון: רכב מנועי במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג, רשאי להסיע עד 8 נוסעים פרט לנהג, גם כאשר גורר גרור במשקל עד 1500 ק"ג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 16.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 16 שנים ו-9 חודשים
גיל מינימלי ללימוד - 16.5
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 16 שנים ו-9 חודשים
מס' שיעורים מינימלי - 28

תנאים לקבלת הרישיון

 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
 • ברכב האמור בתקנה 179 למעט טרקטור ומלגזה
 • באמבולנס, ברכב כיבוי שריפות, ברכב בטחון במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג (בהיתר לפי תקנה 190)
 • בטרקטור משא
 • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - חייב בהדרכה + מבחן והיתר
מתאים לסוגי רכב: N1 + M1 + O1

הערות
 • נהג חדש צעיר יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים בהגבלת "חייב ליווי"
 • רישיון נהיגה לרכב פרטי ניתן בהגבלת נהג חדש

דרגה C1

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 17.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 17.5
גיל מינימלי ללימוד - 17
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 18
מס' שיעורים מינימלי - 32. מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה B
חייב ב-20 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון

 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • ברכב חילוץ וגרירה וברכב ביטחון במשקל כולל מותר עד 12,000 ק"ג וכשניתן היתר לפי תקנה 190 ובהתאם לתנאים
 • במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 14,999 ק"ג
 • במלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה
מתאים לסוגי רכב: N1 + N2 + O1 +O2

הערות
 • כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18-יונפק לו רישיון נהיגה מדרגה B, בהגיעו לגיל 18 יקבל את רישיון הנהיגה לדרגה C1

דרגה C

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 19
גיל מינימלי למבחן מעשי - 19
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 19
מס' שיעורים מינימלי - 20

תנאים לקבלת הרישיון

 • חייב וותק שנה בדרגה C1
 • אישור מהמכון הרפואי
 • קורס נהגי רכב כבד
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • ברכב מדרגות: C1,B
 • במכונה ניידת אופנית
מתאים לסוגי רכב: N1 + N2 + N3 + O1 + O2

דרגה C+E

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך

גיל מינימלי למבחן עיוני - 20
גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 20
מס' שיעורים מינימלי - 12. לרכב מחובר או מורכב - 8 שיעורים

תנאים לקבלת הרישיון

 • חייב וותק שנה בדרגה C
 • אישור מהמכון הרפואי
 • קורס נהגי רכב כבד
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
 • ברכב מדרגות: B, C ,C1
 • במכונה ניידת אופנית
 • בציוד חריג, אם ניתן היתר
מתאים לסוגי רכב: N1 +N2 + N3 + O1 + O2 + O3 + O4

דרגה D1

סוג רישיון: מונית, רכב סיור ואוטובוס זעיר ציבורי במשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות ישיבה עד 16 נוסעים מלבד הנהג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 20
גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - לא נדרש מספר שיעורים מינימאלי

תנאים לקבלת הרישיון

 • למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
 • 8 שנות לימוד לפחות
 • אישור מהמכון הרפואי
 • שנתיים וותק בדרגה B או C תקנה 15
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
 • ברכב סיור
 • באוטובוס זעיר ציבורי ופרטי
 • ברכב מדרגה B
מתאים לסוגי רכב: M1 + M2

הערות
 • למונית - לא נדרש שיעורי נהיגה מינימלים

דרגה D

סוג רישיון: אוטובוס

גיל מינימלי למבחן עיוני - 20
גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - מי שמחזיק רישיון נהיגה דרגה B
חייב ב-40 שיעורים לפחות.
מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה C1 חייב ב-30 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון

 • למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
 • 8 שנות לימוד לפחות
 • שנתיים וותק בדרגה B או C
 • עומד בתנאי תקנה 15ב' לתקנות התעבורה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
 • ברכב בדרגות B+D1
 • ברכב מדברי ובטיולית במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג
 • ברכב סיור
מתאים לסוגי רכב: M1 + M2 + M3

דרגה D3

סוג רישיון: אוטובוס זעיר פרטי

תנאים לקבלת הרישיון

 • וותק של שנתיים לפחות בדרגה B מבחן שליטה על רכב מסוג M2
 • קורס לאוטובוס זעיר פרטי
 • מבחן שליטה על רכב מסוג M2 במשקל כולל 2400 עד 5000 ק"ג

רשאי לנהוג גם

 • רכב בדרגה B
 • אוטובוס זעיר פרטידרגה 1

סוג רישיון: טרקטור

גיל מינימלי למבחן עיוני - 15.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 16
גיל מינימלי ללימוד - 15
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 16

תנאים לקבלת הרישיון

 • חייב בקורס עיוני ומבחן מעשי בטרקטור
 • לנהיגת מלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה ובגיל מעל 18 שנים. בתי ספר למלגזות
 • 6 שיעורי נהיגה של 40 דקות לפחות - לבעל רישיון נהיגה
 • 8 שיעורי נהיגה לפחות של 40 דקות לפחות - לחסר רישיון נהיגה
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • בטרקטור למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו גרור במשקל כולל מותר עד 10 טון
 • במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל
 • במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 14,000 ק"ג
 • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - ע"פ היתר
 • בטרקטורון
 • ברכב שטח
 • בטרקטור משא (בהיתר לפי תקנה 190) ובתנאי שלא ינהג בו בכביש, אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ בלבד
מתאים לסוגי רכב: T1, T2, T3, OT

הערות
 • בהתאם לתקנות החדשות שנכנסו לתוקפן ביום 01/08/2007, מי שבידו רישיון נהיגה לדרגה 1 טרקטור ואין בידו רישיון נהיגה דרגה B או C1 (רכב פרטי או משא) רשאי לנהוג בטרקטור משא, בתנאי שלא ינהג בו בכביש, אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ בלבד, לשם נהיגה בטרקטור משא בכביש, יש צורך לקבל רישיון נהיגה מדרגה B (פרטי), לפחות
 • עם הוצאת הרישיון לראשונה חל איסור לנהוג בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור במכ"מ עולה על 4 טון במשך 6 חודשים מיום קבלת הרישיון
 • במשך 3 החודשים הראשונים אסור להסיע נוסע
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה 1 - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני הגיל שרשאי להיבחן במבחן מעשי

עודכן לאחרונה: שני, 08 דצמבר 2014 09:54

 

על סדר היום

שלישי, 06 ינואר 2015
הקצאת מספרי רישוי לרכב
החל מתאריך 01/02/2017 יוקצו מספרי רישוי בני שמונה ספרות לכלי רכב חדשים במקום שבע ספרות כיום.
קרא עוד...
חמישי, 30 אוקטובר 2014
לוח זמנים, הרשמה וביצוע מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע (בע"פ)
בתחולה מחודש נובמבר 2014 תבצע רשות הרישוי מבחנים עיוניים בשיטת השמע.
קרא עוד...
רביעי, 27 אוגוסט 2014
רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
בתאריך 1 בספטמבר יכנסו לתוקף תיקון תקנות אשר עניינם ברישום הבעלות על מונית ("הפח") על שם בעל המונית ("הפח") ופרטי רישיון ההפעלה ירשמו על גבי רישיון הרכב.
קרא עוד...
שני, 18 אוגוסט 2014
ביטול הגבלה ברישיון נהיגה לדרגה A1 שניתן לפני שנת 2007
בשנת 2007, בעת כניסת התקינה האירופאית לתוקף, נרשמה הגבלה לבעלי רישיון נהיגה לאופנוע לדרגה A1  שהם רשאים לנהוג באופנוע עד 54.4 כ"ס ולא יותר מ- 500 סמ"ק.
קרא עוד...
רביעי, 23 יולי 2014
דרכי ואופן התשלום של אגרת רישוי לרכב וביצוע מבחן רישוי שנתי לרכב (טסט) במכון רישוי
קרא עוד...