Content

רישוי קול - אנחנו כאן כדי לעזור

דרגות רישיון נהיגה

 • גרסת הדפסה
 • דואר אלקטרוני
אינדקס המאמר
דרגות רישיון נהיגה
דרגה A2
דרגה A1
דרגה A
דרגה B
דרגה C1
דרגה C
דרגה C+E
דרגה D1
דרגה D
דרגה D3
דרגה 1
כל הדפים
דרגות רישיון הנהיגה מותאמות לארבע קבוצות
כפי שקיים במרבית מדינות אירופה
 • דרגה A לאופנועים
 • דרגה B לרכב עד 3.5 טון ועד 8 נוסעים
 • דרגה C לרכב משא עד 12 טון
 • דרגה D להסעת נוסעים (אוטובוסים ומוניות)

כל קבוצה מחולקת לדרגות משנה לפי משקל כולל מותר או מספר נוסעים מורשה

דרגה A2

סוג רישיון: אופנוע עד 14.6 כוחות סוס ועד 11 קילוואט

גיל מינימלי למבחן עיוני - 15.5 
גיל מינימלי למבחן מעשי - 16
גיל מינימלי ללימוד - 16
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 16
מס' שיעורים מינימלי - 15

תנאים לקבלת הרישיון

 • למי שלא מלאו 17 שנה חייב בהסכמת ההורים או אפוטרופוס
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
מתאים לסוגי רכב: L1

הערות
 • למי שלא מלאו 18 שנה אסור להרכיב נוסע נוסף
 • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
 • בעל רישיון נהיגה לרכב מדרגה B ומעלה במשך 3 שנים לפחות, ומבקש רישיון נהיגה לדרגה A2, פטור ממבחן עיוני, מחובת מינימום שעורי נהיגה, אולם חייב במבחן שליטה בלבד
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A2 - רשאי להיבחן במבחן עיוני 6 חודשים בטרם רשאי להיבחן במבחן מעשי

דרגה A1

סוג רישיון: אופנוע עד 47.46 כוחות סוס (35 קילוואט)

גיל מינימלי למבחן עיוני - 17.5 
גיל מינימלי למבחן מעשי - 18
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 18
מס' שיעורים מינימלי - 15. מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה A2
חייב ב-8 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון

 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • באופנוע להגשת עזרה ראשונה (לפי היתר 190)
מתאים לסוגי רכב: L1 + L2

הערות
 • בחודשיים הראשונים אסור להרכיב נוסע נוסף
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה A1 - רשאי להיבחן במבחן עיוני 6 חודשים בטרם רשאי להיבחן במבחן מעשי

דרגה A

סוג רישיון: אופנוע שהספק מנועו עולה על 47.46 כוחות סוס (35 קילוואט)

גיל מינימלי למבחן עיוני - פטור
גיל מינימלי למבחן מעשי - 21
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - 8

תנאים לקבלת הרישיון

 • וותק של שנה בדרגה A1
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • באופנוע להגשת עזרה ראשונה (בהיתר לפי תקנה 190)
מתאים לסוגי רכב: L1 + L2 + L3

הערות
 • הגדרת אופנוע בתקנה 1 לתקנות התעבורה כוללת גם תלת אופנוע

דרגה B

סוג רישיון: רכב מנועי במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג, רשאי להסיע עד 8 נוסעים פרט לנהג, גם כאשר גורר גרור במשקל עד 1500 ק"ג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 16 שנים ושלושה חודשים
גיל מינימלי למבחן מעשי - 16 שנים ו-9 חודשים
גיל מינימלי ללימוד - 16 שנים ושישה חודשים
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 16 שנים ו-9 חודשים
מס' שיעורים מינימלי - 28

תנאים לקבלת הרישיון

 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
 • ברכב האמור בתקנה 179 למעט טרקטור ומלגזה
 • באמבולנס, ברכב כיבוי שריפות, ברכב בטחון במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג (בהיתר לפי תקנה 190)
 • בטרקטור משא
 • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - חייב בהדרכה + מבחן והיתר
מתאים לסוגי רכב: N1 + M1 + O1

הערות
 • נהג חדש צעיר יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים בהגבלת "חייב ליווי"
 • רישיון נהיגה לרכב פרטי ניתן בהגבלת נהג חדש

דרגה C1

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 17.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 17.5
גיל מינימלי ללימוד - 17
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 18
מס' שיעורים מינימלי - 32. מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה B
חייב ב-20 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון

 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • ברכב חילוץ וגרירה וברכב ביטחון במשקל כולל מותר עד 12,000 ק"ג וכשניתן היתר לפי תקנה 190 ובהתאם לתנאים
 • במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 14,999 ק"ג
 • במלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה
מתאים לסוגי רכב: N1 + N2 + O1 +O2

הערות
 • כאשר המבקש עמד בבחינות ועדיין לא הגיע לגיל 18-יונפק לו רישיון נהיגה מדרגה B, בהגיעו לגיל 18 יקבל את רישיון הנהיגה לדרגה C1

דרגה C

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר גרור במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 19
גיל מינימלי למבחן מעשי - 19
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 19
מס' שיעורים מינימלי - 20

תנאים לקבלת הרישיון

 • חייב וותק שנה בדרגה C1
 • אישור מהמכון הרפואי
 • קורס נהגי רכב כבד
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • ברכב מדרגות: C1,B
 • במכונה ניידת אופנית
מתאים לסוגי רכב: N1 + N2 + N3 + O1 + O2

דרגה C+E

סוג רישיון: רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך

גיל מינימלי למבחן עיוני - 20
גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 20
מס' שיעורים מינימלי - 12. לרכב מחובר או מורכב - 8 שיעורים

תנאים לקבלת הרישיון

 • חייב וותק שנה בדרגה C
 • אישור מהמכון הרפואי
 • קורס נהגי רכב כבד
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
 • ברכב מדרגות: B, C ,C1
 • במכונה ניידת אופנית
 • בציוד חריג, אם ניתן היתר
מתאים לסוגי רכב: N1 +N2 + N3 + O1 + O2 + O3 + O4

דרגה D1

סוג רישיון: מונית, רכב סיור ואוטובוס זעיר ציבורי במשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות ישיבה עד 16 נוסעים מלבד הנהג

גיל מינימלי למבחן עיוני - 20
גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - לא נדרש מספר שיעורים מינימאלי

תנאים לקבלת הרישיון

 • למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
 • 8 שנות לימוד לפחות
 • אישור מהמכון הרפואי
 • שנתיים וותק בדרגה B או C תקנה 15
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
 • ברכב סיור
 • באוטובוס זעיר ציבורי ופרטי
 • ברכב מדרגה B
מתאים לסוגי רכב: M1 + M2

הערות
 • למונית - לא נדרש שיעורי נהיגה מינימלים

דרגה D

סוג רישיון: אוטובוס

גיל מינימלי למבחן עיוני - 20
גיל מינימלי למבחן מעשי - 20
גיל מינימלי ללימוד - 18
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 21
מס' שיעורים מינימלי - מי שמחזיק רישיון נהיגה דרגה B
חייב ב-40 שיעורים לפחות.
מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה C1 חייב ב-30 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון

 • למונית, רכב סיור ובאוטובוס זעיר חייב בקורס רכב ציבורי
 • 8 שנות לימוד לפחות
 • שנתיים וותק בדרגה B או C
 • עומד בתנאי תקנה 15ב' לתקנות התעבורה
 • חדות ראיה: 6/12 בשתי העיניים לפחות, שדה ראייה לשתי העיניים לא פחות מ-140 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע.
רשאי לנהוג גם
 • ברכב בדרגות B+D1
 • ברכב מדברי ובטיולית במשקל כולל מותר מעל 3,500 ק"ג
 • ברכב סיור
מתאים לסוגי רכב: M1 + M2 + M3

דרגה D3

סוג רישיון: אוטובוס זעיר פרטי

תנאים לקבלת הרישיון

 • וותק של שנתיים לפחות בדרגה B מבחן שליטה על רכב מסוג M2
 • קורס לאוטובוס זעיר פרטי
 • מבחן שליטה על רכב מסוג M2 במשקל כולל 2400 עד 5000 ק"ג

רשאי לנהוג גם

 • רכב בדרגה B
 • אוטובוס זעיר פרטידרגה 1

סוג רישיון: טרקטור

גיל מינימלי למבחן עיוני - 15.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 16
גיל מינימלי ללימוד - 15
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 16

תנאים לקבלת הרישיון

 • חייב בקורס עיוני ומבחן מעשי בטרקטור
 • לנהיגת מלגזה - חייב בהדרכה + מבחן ובהיתר לנהיגת מלגזה ובגיל מעל 18 שנים. בתי ספר למלגזות
 • 6 שיעורי נהיגה של 40 דקות לפחות - לבעל רישיון נהיגה
 • 8 שיעורי נהיגה לפחות של 40 דקות לפחות - לחסר רישיון נהיגה
 • בקשה לרישיון נהיגה חדש (רש"ל 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה ובדיקת ראייה
 • חדות ראיה: 6/12 בעין אחת לפחות, שדה ראייה בקו אופקי לא גרוע מ-120 מעלות בשתי העיניים יחד. רשאי להסתייע במשקפיים או עדשות מגע
רשאי לנהוג גם
 • בטרקטור למעט טרקטור משא גם אם צמוד אליו גרור במשקל כולל מותר עד 10 טון
 • במכונה ניידת הנעה על גלגלי זחל
 • במכונה ניידת אופנית במשקל כולל מותר עד 14,000 ק"ג
 • במלגזה בכושר נשיאה עד 20 טון - ע"פ היתר
 • בטרקטורון
 • ברכב שטח
 • בטרקטור משא (בהיתר לפי תקנה 190) ובתנאי שלא ינהג בו בכביש, אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ בלבד
מתאים לסוגי רכב: T1, T2, T3, OT

הערות
 • בהתאם לתקנות החדשות שנכנסו לתוקפן ביום 01/08/2007, מי שבידו רישיון נהיגה לדרגה 1 טרקטור ואין בידו רישיון נהיגה דרגה B או C1 (רכב פרטי או משא) רשאי לנהוג בטרקטור משא, בתנאי שלא ינהג בו בכביש, אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ בלבד, לשם נהיגה בטרקטור משא בכביש, יש צורך לקבל רישיון נהיגה מדרגה B (פרטי), לפחות
 • עם הוצאת הרישיון לראשונה חל איסור לנהוג בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור במכ"מ עולה על 4 טון במשך 6 חודשים מיום קבלת הרישיון
 • במשך 3 החודשים הראשונים אסור להסיע נוסע
 • מבקש רישיון נהיגה לדרגה 1 - רשאי להיבחן מבחן עיוני 6 חודשים לפני הגיל שרשאי להיבחן במבחן מעשי

עודכן לאחרונה: שני, 30 נובמבר 2015 10:58

 

על סדר היום

ראשון, 24 ינואר 2016
אגף הרישוי מפרסם הסבר בנוגע לשינויים ברישיון הרכב
משרד התחבורה ורשות המסים נותנים תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כל רכב מאובזרים ובטיחותיים יותר.
קרא עוד...
שני, 04 ינואר 2016
מרכזי בחינה למבחן עיוני
מרכזי מבחני התיאוריה של בני עקיבא (חדרה, נתניה, כפר סבא, פתח תקווה, תל אביב, חיפה, רחובות, מודיעין, אשדוד ואשקלון) יהיו סגורים לקבלת קהל ביום שני 04/01/2016.
שלישי, 15 דצמבר 2015
השבתת שירותים זמנית
שידרוג תשתיות המחשב המרכזי של משרד התחבורה יבוצע ביום רביעי 16/12/2015 החל משעה 20:00 ועד השעה 24:00. אי לכך, בשעות אלו לא ניתן יהיה לבצע תשלומי אגרות באמצעות שרת התשלומים ועמדות השירות העצמי לא יעבודו.
שלישי, 08 דצמבר 2015
משרד הרישוי בחולון ייפתח לקבלת קהל ביום ראשון ה-13/12/2015
המשרד ישוב לפעול בימים: א'-ה' בשעות 08:00-12:00 ובימי שלישי בשעות 15:30-18:00
רביעי, 12 אוגוסט 2015
המרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים
בתחולה מיום רביעי 02/09/2015 השירות להמרת רישיונות נהיגה זרים לרשיונות נהיגה ישראלים ינתן בכל שבוע בימי שני ורביעי בן השעות 08:00-12:00 במשרד הרישוי רמלה, קרית הממשלה רח' הרצל 91 רמלה.
קרא עוד...