repo upload

ברור תוצאת מבחן מעשי

לקבלת תשובה על תוצאת מבחן נהיגה מעשי נא להקיש:
  • מספר תעודת הזהות במלואו (כולל ספרת הביקורת)
  • התאריך בו עמדת בהצלחה במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) אם קבלת פטור ממבחן הנהיגה העיוני, נא הקש את תאריך הפטור

המידע הרשום באתר לגבי תוצאות הבחינות אינו סופי ורישיון הנהיגה יונפק אך ורק בהסתמך על הרשום של תוצאת מבחן הנהיגה המופיע בטופס הבקשה לרישיון הנהיגה.
עדכון התוצאות מתבצע על בסיס יומי. כמו כן מוצבת מודעה במשרדי הרישוי המקומיים בדבר הנבחנים שעברו.

 

הנהגים החדשים

  • הנכם מוגדרים כנהגים חדשים במשך שנתיים
  • חלה עליכם חובת מלווה למשך 3 חודשים מיום הוצאת הרשיון
  • נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה
  • ביצוע עבירות כגון: אי ציות לרמזור, אי מתן זכות קדימה, מהירות יתר או תאונה עם נפגעים יגרום לעיכוב חידוש רשיון הנהיגה ולמבחני נהיגה חוזרים והמשך המעמד כנהג חדש לשנתיים נוספות

  • רשות הרישוי מאחלת לכם נהיגה זהירה ובטוחה!