repo upload
Content

רישוי קול - אנחנו כאן כדי לעזור

יבוא אישי של רכב אספנות

 • גרסת הדפסה
 • דואר אלקטרוני
יבוא רכב אספנות חייב ברישיון יבוא טרם השטתו ארצה
אופן רישום גיל הרכב בארץ ברישיון הרכב: בהתאם להוראות תקנה 282(א)(4)(ד) לתקנות התעבורה.

סוג הרכב

ניתן לייבא רכב מהסוגים הבאים בלבד בכפוף לתנאים המפורטים לצידם כדלהלן, ובלבד שחלפו למעלה מ-30 שנים משנת ייצורו של הרכב:
 • רכב נוסעים פרטי
  רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל  המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג.
 • רכב מסחרי
  רכב מסחרי על פי מבנהו, תצורתו וייעודו ושמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג.
 • אופנוע
  כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות התעבורה.

שנת ייצור

"שנת ייצור" ("Model Year"): השנה הקלנדרית בה יוצר הרכב  או לחילופין, שנת המודל שהצהיר עליה יצרן הרכב וניתנת לזיהוי עפ"י התו  העשירי של מספר השלדה לפי תקן ISO 3779 או SAE J272, המאוחר מבין  השניים.

המייבא וייעוד הרכב

הרכב מיובא ע"י יחיד שאינו עוסק מורשה לשימושו האישי ו/או המשפחתי בלבד ולא לצרכים עסקיים, כגון: הובלה, הסעת נוסעים בשכר, אספקה, מתן שירותים ועוד. על רכב אספנות חל איסור נסיעה בדרכים בין השעות 7:00 ל- 9:00 בבוקר.

מועד תחילת הטיפול בבקשה לרישיון יבוא הוא המועד בו מתקבלים מסמכי הבקשה פיזית במחלקת יבוא במלואם.
רישיון יבוא יונפק בכפוף לחוות דעת טכנית חיובית של מחלקת התקינה לגבי הרכב הספציפי המבוקש ליבוא.

התנאים לקבלת רישיון יבוא של רכב אספנות ביבוא אישי מפורטים בהוראות נוהל 004/13 - מתן רישיון יבוא אישי של רכב אספנות.

רשימת מסמכים שיש להגיש כצרופות

 • רישיון רכב (כולל התייחסות לגבי סוג המנוע – בנזין בלבד)
 • רישיון נהיגה
 • צילומי הרכב: חזית, צד, אחור, פנים הרכב
 • מפרט טכני של הרכב
 • אישור שירות ממוסך
 • תצהיר (ראה/י נספח א')

עודכן לאחרונה: שלישי, 19 נובמבר 2013 16:51

 
מדריך ליבוא אישי של כלי רכב

על סדר היום

שלישי, 17 פברואר 2015
ניסוי שטח ("פיילוט") בדבר תנאי הכשירות הנדרשים ממוסכים לצורך הגדרתם כ"מוסך מומחה"
ההתפתחויות בענף הרכב יחד עם כניסת מערכות הנעה חדשות מתקדמות, תקני זיהום אוויר מתקדמים ודרישות בטיחות גבוהות, מחייבות את העוסקים בענף הרכב להוכיח רמות גבוהות של ידע ומיומנות, להשתמש בציוד מתקדם, מוצרי תעבורה מתאימים ועוד.
קרא עוד...
שני, 09 פברואר 2015
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע לנהגים ולבעלי רכב כי חל איסור מוחלט להתקין כיסוי למושב הרכב אשר מותקנת בו כרית אוויר
בנוסף, חל איסור מוחלט להתקין באופן זמני או קבוע על אביזר או מתקן על גג הרכב או בתוכו בצורה שתפגע בפעילותם התקינה של כריות האוויר לרבות כריות צד (וילון).
קרא עוד...
חמישי, 02 אוקטובר 2014
עדכון נוסחת "המיסוי הירוק" לחישוב דרגת הזיהום של כלי רכב עד 3.5 טון
משרד התחבורה ורשות המסים מבקשים להודיע לציבור כי החל מיום 01/01/2015 יבוצע עדכון בשיטת החישוב של נוסחת "המיסוי הירוק". 
קרא עוד...
חמישי, 27 מרץ 2014
קול קורא
משרד התחבורה מודיע בזאת על כוונתו לקיים במהלך שנת 2014 מבחן חלוץ ("פיילוט") לסוג חדש של כלי רכב, טרם החלטה סופית לאישורם ליבוא ורישום סדרתי בשוטף.
קרא עוד...
חמישי, 14 נובמבר 2013
פרסום הוראת נוהל 02/2013 - חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב מסוג N1-M1
הוראת נוהל זו מהווה עדכון לנוהל מס' 01/09, שמטרתו לעדכן את נוסחת החישוב של הציון הירוק, בהתאם לערכים העדכניים של סכומי העלויות החיצוניות הנובעות מפליטות המזהמים בכלי הרכב.
קרא עוד...