משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפההקמת ועדה מכרעת לבחינת קריטריונים לתשלום פיצויים לפנים משורת הדין ("פיצויים מן החסד")

הקמת ועדה מכרעת לבחינת קריטריונים לתשלום פיצויים לפנים משורת הדין ("פיצויים מן החסד")

בהתאם להודעת המדינה לבית המשפט העליון במסגרת איחוד תיקים, הוקמה ועדה מכרעת לצורך קביעת קיום הקריטריונים לתשלום או אי-תשלום פיצויים לפנים משורת הדין ("פיצויים מן החסד" לפי סעיף 7 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943) בגין הפקעות מקרקעין שבוצעו עד יום 15 בפברואר 2010 לצורך ביצוע עבודות פיתוח, סלילה והתוויה של דרך, מסילת ברזל או צומת דרכים (להלן - הוועדה המכרעת).
הרכבה של הוועדה המכרעת הוא: היועצת המשפטית של משרד התחבורה או נציגה (יו"ר הוועדה המכרעת), השמאי הממשלתי הראשי או נציגו, חשב משרד התחבורה או נציגו, נציג אגף תכנון כלכלי במשרד התחבורה או מי מטעמו.

החלטת הוועדה המכרעת תשמש כהמלצה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים בהחלטתו אם לשלם פיצויים לפנים משורת הדין.

הוועדה המכרעת תקבע את סדרי הדיון בישיבותיה.

מצ"ב טופס להגשת בקשה לפיצויים לפנים משורת הדין (להלן – הבקשה).

את הבקשה, יחד עם צירופים בכתב החשובים לדעת המבקש לצורך בחינת הבקשה, יש לשלוח אל:

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
לשכת היועצת המשפטית
רח' בנק ישראל 5
בנין ג'נרי
ת.ד 867
ירושלים

 
למעלה