משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפהתזכיר חוק רישוי ענף מוניות השירות

תזכיר חוק רישוי ענף מוניות השירות

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 105), התשע"ב-2011
מטרת החוק המוצע והצורך בו
ביום 12/4/2005 התפרסם ברשומות חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 64), התשס"ה-2005, ובו נוסף סימן ג'1 לפרק השני בפקודת התעבורה (להלן - הפקודה). בסימן זה הוסדר לראשונה בחקיקה ראשית, רישוי ענף מוניות השירות. הסדר זה, אף כי לא הוכתר בתואר "הוראת שעה", הוא הסדר זמני, כעולה מסעיף 14טו(א) לפקודה, בו נקבע כי רישיונות לפי סימן זה יינתנו עד 31/12/2010 לכל היותר, עם סמכות לשר התחבורה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות מועד זה בעד שלוש שנים, שנה אחת בכל פעם. עד כה נעשה שימוש בסמכות זו פעם אחת, כך שהמועד האחרון לרישוי מכוח הסימן האמור עומד כיום על 31/12/2011.

החוק המוצע בא לקבוע את המשך תחולת ההסדר הקיים עד ליום 31/12/2013, עם אפשרות להארכתו עד 31/12/2016, במנגנון הארכות שנתיות לפי הדין הקיים. כן הוא בא לתקן פרטים בחוק הקיים, תוך יישום לקחים שהופקו מהפעלתו.

תזכיר חוק רישוי ענף מוניות השירות

 
למעלה