משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפהתזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106)

תזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106)

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106), התשע"ב-2011
מטרת החוק המוצע והצורך בו פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) מהווה מסגרת חוקית, אשר מכוחה נקבעים דיני התעבורה הנוגעים לכל פרט מן הציבור שכן כל אחד הוא עובר דרך, וביתר שאת הם נוגעים לכ-3.5 מיליון נהגים ולכ-2.5 מליון בעלי רכב. דינים אלה מתערבים בפעולות יומיומיות בסיסיות ושגרתיות ביותר, ברובם אינם נתפסים על ידי החברה כנורמות פליליות של ממש, ומכאן ריבוי הפרותיהם.
בהתאם, לצד הדין המהותי הקובע את המותר והאסור, קיימים בפקודה ובחקיקת המשנה מכוחה הסדרי אכיפה וענישה מפורטים וייחודיים. אכיפה כזו נעשית בהיקפים גדולים מאוד – מדי שנה נפתחים למעלה ממאה אלף תיקים בבית המשפט לתעבורה וכן נמסרים כ-1.3 מיליון דו"חות - ברירות משפט ואזהרות.

התחבורה היבשתית מתאפיינת בדינאמיות רבה כפועל יוצא ממספר האנשים להם היא נוגעת, תופעות חברתיות כלליות המשפיעות עליה (כגון השינוי בדפוס צריכת האלכוהול במדינה), ושינויים טכנולוגיים בכלי הרכב. אלה, בנוסף לשינויים בעלי אופי חוקתי במשפט הפלילי ושינויים טכנולוגיים ונוהליים באמצעי האכיפה, מביאים לצורך לתקן באופן שוטף את דיני התעבורה והסדרי האכיפה לגביהם, כמובא בהצעה זו.

בנוסף וועדת שרים לענייני בטיחות בדרכים בישיבתה מיום 04/01/2011 החליטה לאמץ המלצות של צוות משפטנים בראשות כבוד השופט אביטל חן, בתחום של החמרת אמצעי האכיפה ושיפורים בסדרי הדין בבתי המשפט לתעבורה, והן מקבלות ביטוי בהוראות החוק המוצע.

תזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 106)

 
למעלה