משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתאודותזכויות יוצרים

אתר האינטרנט - תנאי שימוש, זכויות יוצרים

משרד התחבורה (להלן: המשרד) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" (As is). מדינת ישראל לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תשא מדינת ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

מדינת ישראל לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי: JAVA, JavaScript, Active X. לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster). כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

זכויות יוצרים בתצלומי סטילס

רישיון שימוש בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים המופיעים באתר זה.
אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (להלן - המשרד). היצירות המופיעות באתר זה, לרבות תצלומים, טקסטים, סרטונים וכו', מוגנות בזכות יוצרים, המצויה בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו').

תמצית הרישיון, מובאת לנוחיות המשתמש וכפופה לתנאי השימוש המלאים:
רישיון זה חל על תצלומי סטילס המצויים באתר, ואשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למשרד. ניתן לזהות תצלומים אשר זכות היוצרים בהם אינה שייכת למשרד, על-ידי כך שהם מסומנים בריבוע שקוף, בין ששם בעלי הזכות מופיע בריבוע השקוף ובין שאינו מופיע בו.
מותר לך
 • להשתמש בחינם בכל תצלום שמופיע, אלא אם הוא מסומן בריבוע שקוף כאמור, לכל מטרה וכן לכל שימוש מסחרי, ובלבד שעל גבי התצלום יצויין כי הוא נלקח מאתר המשרד ובתנאים הבאים:
 • מותר להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל תצלום כזה בחינם
 • מותר לבצע שינויים טכניים בכל בתצלום כאמור כדי להתאים אותו לשימוש בכל מדיה או פורמט אחרים
אתה חייב
לציין ליד התצלום את שם המשרד ואת שם היוצר אם צויין בו.
אסור לך
אסור לשנות את התצלום או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של המשרד או של היוצר.
אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה בתצלום (חוץ ממה שמותר לפי תנאי הרישיון או לפי כל דין).
א. הגדרות
 1. "נותן הרישיון" הוא משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, מדינת ישראל (להלן גם "המשרד")
 2. "היוצר" הוא מי שיצר את היצירה
 3. "התצלום" הוא התצלום המוגן בזכות יוצרים המוצע לשימוש על פי תנאי רישיון זה
 4. "המשתמש" הוא אדם מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה
ב. כללי
 1. המשרד מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש בתצלומי סטילס שבאתר ואשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן
 2. יודגש, כי המשרד איננו בעל זכות היוצרים בכל התצלומים המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי תצלומי הסטילס שבהם יש למשרד בעלות מלאה בזכות יוצרים. תצלומים אלה אינם מסומנים, על אף שיכול ויצוין על גביהם שם יוצרם
 3. התצלומים כאמור בסעיף ב.2. מוצעים לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש לתנאים אלה
ג. הענקת רישיון
בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, לרבות כל שימוש מסחרי, לעשות בתצלומים כאמור בסעיף ב.2, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:

 1. העתקת התצלום, הפצת עותקים ממנו, העברתו לציבור, העמדתו לרשות הציבור ושידורו, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים בתצלום, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל שהם דרושים - מותרות;
 2. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון - אסורה.
 3. הענקת רישיון-משנה בתצלום -אסורה.
 4. בכל שימוש בתצלום, ועל גבי התצלום, על המשתמש לציין את שם היוצר, ככל שהיוצר איננו המשרד וכן את שם המשרד.
 5. למען הסר ספק, רישיון השימוש בתצלומים כאמור אינו כולל תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת לגורמים שאינם המשרד. כל שימוש בתצלומים כאלה, אשר מסומנים בריבוע שקוף, בין ששם בעלי הזכות מופיע בריבוע השקוף ובין שאינו מופיע בו, מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהם.
 6. יובהר, כי הרישיון אינו מקיף בהכרח גם את הזכות המוסרית בתצלום, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.
 7. רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 8. רישיון זה אין בו כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את התצלומים המצויים ברשותו, כולם או חלקם.
 9. הרישיון ניתן ביחס לתצלומים המופיעים באתר כמות שהם, לרבות ברזולוציה בה הם מופיעים באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר.
ד. פקיעת הרישיון
רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש.

ה. מצגים, אחריות והסרת אחריות
 • הרישיון כאמור בסעיף ג', מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש בתצלומים לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 • המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
 • המשרד שומר לעצמו את הזכות להוריד חומר מהאתר בכל עת.
 • המשרד לא יישא באחריות להתאמת הרישיון ו/ או התצלומים לצורכי המשתמש.
 • המשרד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתצלומים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
 • המשרד לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.
 • המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת תצלומים לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava, JavaScript, Active-X).
ו. שונות
תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:
 1. צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של המשרד.
 2. רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש.
פרסומים רשמיים של מדינת ישראל - במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

עודכן לאחרונה: שני, 25 פברואר 2013 11:16

 
למעלה