משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפההודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב - 2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן - החוק), ותקנה 3 לתקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), התשע"ג-2013 (להלן - התקנות), אני מודיעה לאמור:
עדכון סכומים בחוק
עקב שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2016 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2012 יהיו הסכומים הקבועים בסעיף 11(א), בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית לחוק, מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), כמפורט להלן:

הודעת עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה

 
למעלה