משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפהמכרז 15/2014 לאספקה, התקנה, הקמה, יישום, ליווי, הטמעה ותחזוקת מערכת לטיפול בתלונות הציבור עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מכרז 15/2014 לאספקה, התקנה, הקמה, יישום, ליווי, הטמעה ותחזוקת מערכת לטיפול בתלונות הציבור עבור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

המשרד פונה בזאת לקבל הצעות לאספקת תוכנה באמצעותה ינהל אגף הביקורת ותלונות הציבור (להלן: "האגף") את תיקי התלונות, בהתאם למפורט במכרז המלא.

נוסח המכרז המפורט לרבות תנאי סף וכלל המסמכים והמידע הדרושים לצורך הגשת ההצעות

משרד התחבורה, והבטיחות בדרכים מודיע בזה על עדכון המועדים של המכרז שבנדון, כדלהלן:

המועד האחרון להגשת הצעות: 31/08/2014 בשעה 12:00.
אין שינוי בתוקף ערבות ההצעה.
המועד המצויין הוא המועד המחייב.
 
למעלה