משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפהתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ד-2014

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  19(ג1)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
נוהל מונית נגישה
מוניות נגישות לנכים - טלפונים בהם ניתן להזמין מונית נגישה

 
למעלה