משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפההודעה לפי תקנה 3(א) לתקנות מסילות הברזל (מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת במרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית), התשע"ו-2015

הודעה לפי תקנה 3(א) לתקנות מסילות הברזל (מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת במרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית), התשע"ו-2015

המפקח על התעבורה יקים מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית, לשם מתן מידע לציבור על שירותי תחבורה ציבורית, ובין השאר מידע על שילוב בין קווי הנסיעה ברכבת ושילוב בינם לבין קווי השירות לאוטובוס, והכל באמצעות הטלפון, ובכלל זה הודעות מסרון (SMS), והאינטרנט.

לשם מתן מידע כאמור, ירכז מרכז המידע הארצי נתונים שנמסרו לו על כל קווי הנסיעה ברכבת ועל שילוב בינם, וכן על שילוב בינן לבין קווי השירות לאוטובוס, וכן יעדכן באופן שוטף את הנתונים.

הודעה לפי תקנה 3(א) לתקנות מסילות הברזל (מסירת מידע על שירות הסעה ברכבת במרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית), התשע"ו-2015. נוסח מלא ומשולב של סעיפים 71ב עד 71ז לפקודת התעבורה כפי שהוחלו בתקנות אלה

 
למעלה