משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפהטפסי הודעה לכניסה למקרקעין לצורך ביצוע פעולות על פי פקודת מסילות הברזל

טפסי הודעה לכניסה למקרקעין לצורך ביצוע פעולות על פי פקודת מסילות הברזל

פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 סעיף 14ב(א) מאפשרת למקים או מפעיל מסילת ברזל להיכנס למקרקעין ולבצע פעולות המנויות ומוגדרות בפקודה כפעולה קלה, משמעותית וחיזוק מורכבת. על פי הפקודה [סעיף 14 ג(א) ו 14 ז(א) ] מקים או מפעיל אינו רשאי להיכנס למקרקעין לשם ביצוע אחת מהפעולות המצוינות לעיל, אלא אם כן מתקיימים התנאים בפקודה.

כחלק מהתנאים המחייבים לכניסה למקרקעין מחויב המקים או המפעיל לתת לבעל המקרקעין הודעה על הכוונה להיכנס למקרקעין ולבצע בהם פעולה.

להלן הטפסים המאושרים ע"י מנהל מסילות הברזל במשרד התחבורה לצורך הודעה לבעל מקרקעין על רצון של המקים או המפעיל לכניסה למקרקעין:

הודעה על הגשת בקשה להרשאה לביצוע פעולה משמעותית
הודעה על הגשת בקשה להרשאה לביצוע פעולת חיזוק מורכבת
נוסח הודעה על פעולה משמעותית
נוסח הודעה על פעולה קלה
נוסח הודעה על פעולת חיזוק מורכבת

 
למעלה