עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

הרשאת מפעל שירותי תחזוקה (מוסך)

עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) תש"ל-1970,הטיפול בבקשה לקבלת הרשאה למפעל שירותי תחזוקה (מוסך) מבוצע בשני שלבים עיקריים:
  • אישור עקרוני: בדיקה האם המקום בו המבקש מתכנן להקים את המפעל (מוסך) מתאים לייעודו.

 • טיפול בהוצאת הרשיון: הוצאת רשיון למוסך לאחר שמגיש הבקשה עמד בקריטריונים מבחינת כוח-אדם מקצועי, כלים, ציוד, מנהלה וכו'.
להלן פירוט השלבים:

טיפול בבקשה לקבלת אישור עקרוני

הגשת מסמכים מוקדמים במחוז
בכדי לקבל אישור מקדמי יש לפנות אל הממונה המחוזי לשירותי תחזוקה הנמצא באזור בו המבקש מתכנן להקים את המפעל, ולהגיש את המסמכים הבאים:
 • תוכנית מדויקת המתארת באופן ברור את מיקום המפעל
 • תוכנית המתארת את דרכי הגישה למפעל או את הרחובות הסמוכים בציון שמותיהם
 • תוכנית המגרש עליו המבקש מתכנן להקים את המפעל וכן חלוקה פנימית של המבנים המתוכננים בו: משרד, מחסן כלים וחלקים, חדר אוכל ושירותים. תוכנית המבנה תוגש בקנה מידה של 1:100, השטח ודרכי הגישה יוגשו בקנה מידה של 1:5,000
 • אישור ועדת בניין ערים מקומית שהמקום מתאים להפעלת מוסך לתיקון רכב או לחילופין במידה ומדובר באזור תעשיה ו/או במבנה ששימש מוסך בעבר, ניתן לחתום על כתב התחייבות שניתן לקבל במשרדנו.
בדיקת הממונה המחוזי
 • הממונה המחוזי לשירותי תחזוקה יבדוק אם חלוקת השטח, גודלו ומיקומו עונים לדרישות החובה
 • הממונה המחוזי לשירותי תחזוקה יבדוק אם מיקום המפעל המיועד אינו מהווה הפרעה או מטרד לזרימת התנועה מבחינת הכניסות והיציאות, וכן את אפשרויות החנייה במקום או כל גורם אחר הקשור בכך (אם המפעל אינו סמוך לצומת מרומזר, אזור מגורים וכו'). במידה ובקשת המבקש עונה על הקריטריונים, יינתן האישור העקרוני

אזהרה: אין לרכוש, לחכור או לשכור את השטח שיועד למפעל טרם קבלת האישור העקרוני.

טיפול בבקשה להוצאת רשיון מפעל (מוסך)

רק לאחר קבלת האישור העקרוני יחל הטיפול בבקשה לקבלת רשיון מפעל וזאת לאחר שיוגשו למשרדו של הממונה המחוזי המסמכים הבאים:
 • מילוי טופס בקשת רשיון למפעל (מוסך) להורדת הטופס
 • רשימה של הציוד והכלים במוסך (תקן מינימום נדרש לכל מקצוע)
 • אישור "חזקה" על השטח (חוזה שכירות, בעלות או חכירה), או לחילופין לחתום על כתב התחייבות להורדת הטופס
 • הכנת כרטיסי עבודה, הזמנת תיקון וחשבוניות (דוגמאות ניתן לקבל במשרדנו)
 • העתק כתבי ההסמכה ו/או אישורי הניהול של המנהלים המקצועיים
 • תצהירי המנהל המקצועי או המנהלים המקצועיים של המפעל להורדת הטופס
 • תעודת רשום מרשם החברות - במידה ומגיש הבקשה היא חברה בע"מ, מורשה חתימה ובעלי מניות

הבקשה על כל נספחיה (כמצוין לעיל) תטופל ע"י הממונה המחוזי שיעבירה לאחר בדיקת הנתונים, סיור בשטח והמלצתו לאישור הרשות המוסמכת (תחום שירותי תחזוקה באגף הרכב). רק לאחר אישור הרשות יוצא רשיון חתום אשר ישלח למבקש.

הערה: המנהל המקצועי במקצוע "מכונאות רכב" צריך להחזיק ברשיון נהיגה בתוקף המתאים לסוג הרכב שבטיפול המוסך, ועל בעלי המוסך להצטייד בציוד הנקבע בתקן החובה בהתאם לייעודו (רכב פרטי או משא).

אמנת איכות השירות: אנו מתחייבים לסיים את הטיפול בבקשה תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימי עבודה מיום שיוגשו למשרדו של הממונה המחוזי כל המסמכים המצוינים לעיל.

עודכן לאחרונה: ראשון, 21 פברואר 2016 15:54

 

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה