עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

הגשת תלונה כנגד מוסך/מכון רישוי

משרד התחבורה אחראי למתן רישיון למוסכים ולהסמכת מנהלים מקצועיים של מוסכים. לכן, בסמכותו לברר תלונות לגבי תפקוד מקצועי של המוסך ו/או המנהל המקצועי ולנקוט בפעילות על מנת להבטיח טיפול מקצועי נאות במוסך.

נושא התלונה

המשרד מטפל רק בתלונות העוסקות במקצועיות השירות (מיומנות מקצועית) והפרת תנאי הרישיון. המשרד איננו פוסק בנושאים כספיים ובסכסוכים בין המוסך ללקוח.

הגשת התלונה

המלין יגיש תלונה בכתב המפרטת את פרטי תלונתו וכן הפרטים הבאים:
 • שם המוסך/מכון הרישוי
 • תאריך הטיפול ומקומו
 • פירוט הטיפול שניתן
 • פירוט התלונה
 • מסמכים המעידים על פרטי האירוע( לרבות העתק חשבונית)

את התלונה יש לשלוח לאגף הרכב, תחום שירותי תחזוקה בכתובת:
בית נכסים , רח' המלאכה 8 , ת.ד. 57109, תל אביב, 61570

הטיפול בתלונה

 1. אישור קבלה - המלין יקבל אישור על הגשת התלונה תוך 14 ימים ממועד קבלתה. במקרה שהתלונה אינה בתחום טיפולו של אגף הרכב, יימסר למלין הגורם אליו הועברה התלונה להמשך הטיפול, או שהתלונה במקורה תוחזר אליו
 2. תגובת המוסך - תוך שבוע ממועד קבלת התלונה תועבר התלונה למוסך כדי שייתן את גרסתו
 3. בדיקה - המפקח המחוזי של אגף הרכב במשרד התחבורה, יבדוק את התשובה ויברר את הנדרש על מנת לקבל החלטה לגבי התלונה
 4. החלטה - המפקח המחוזי יקבל החלטה ויודיע עליה למוסך/מכון הרישוי ולמלין. ההחלטות האפשריות הינן:
  • דחיית התלונה - בזה מסתיים הטיפול דחיית הטיפול - במקרה שאחד הצדדים פנה לערכאות משפטיות ו/או לבוררות. המשך הטיפול בתלונה יתבצע לאחר גמר הטיפול המשפטי/הבוררות ולאחר קבלת פסק הדין/פסק הבוררות, לבירור האם יש מקום לנקוט בצעדים מנהליים נוספים מעבר להחלטות בית המשפט/הבורר
  • מתן אזהרה למנהל המקצועי - המפקח יוציא הודעת אזהרה למנהל המקצועי, ולידיעת המלין. בזה הסתיים הטיפול
  • העברת תלונה לועדת אתיקה - החליט המטפל כי בתלונה יש ממש, יעביר את הדיון והבירור לועדת האתיקה לנושא מוסכים/מכוני רישוי
 5. דיון ועדת האתיקה - המנהל המקצועי של המוסך/מכון הרישוי יוזמן לדיוני הועדה. לוועדה סמכות להמליץ לרשות המוסמכת על נקיטת הצעדים הבאים:

 • התליה על תנאי של כתב ההסמכה של המנהל המקצועי לתקופת קצובה
 • שלילת רישיונו של המנהל המקצועי לצמיתות
 • שלילת רישיונו של המוסך/מכון הרישוי
 • המלצת ועדת האתיקה תועבר לידיעת המוסך/מכון הרישוי והמלין
   6. זכות שימוע
 • למנהל המקצועי זכות שימוע בפני הרשות המוסמכת במקרה בו החליטה ועדת האתיקה להמליץ על נקיטת פעולה כלפי המנהל המקצועי או המוסך/מכון הרישוי. הזכות לשימוע עומדת להם תוך 15 יום
 • הרשות המוסמכת תפעל בהתאם לשיקול דעתה בהתייחס להמלצת וועדת האתיקה ותוצאות השימוע
   7. מחויבות המשרד בטיפול בתלונות לקוח וערעורים
 • עדכון המלין - פעם בחודש לגבי הטיפול בתלונתו 
 • מתן זכות תגובה לנשוא התלונה 
 • מתן זכות שימוע - לשמאי/מנהל מוסך שעלול להינזק 
 • סיום טיפול בתלונה, ללא ועדת אתיקה- תוך 45 יום 
 • טיפול הוגן, מקצועי וללא משוא פנים

הרכב וועדת אתיקה למוסכים: 2 נציגי משרד התחבורה ( יו"ר), נציג ציבור (מינוי איגוד במוסכים)
הרכב וועדת האתיקה למכוני רישוי: 2 נציגי משרד התחבורה ( יו"ר), נציג ציבור (מינוי איגוד מכוני הרישוי)

עודכן לאחרונה: ראשון, 18 נובמבר 2012 09:24

 

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה