עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתרישוי ופיקוחרכב ושירותי תחזוקהמפעלי שירותי תחזוקהמתן רשיון להקמת מוסך מרכזי ומוסכי שירות ברשת היבואן

מתן רשיון להקמת מוסך מרכזי ומוסכי שירות ברשת היבואן

יבואנים חייבים לנהל מוסך שירות מרכזי כבעלים או מפעילים ולפחות שלושה מוסכי שירות ברחבי הארץ (בצפון, במרכז ובדרום) כתנאי לאישור יבוא כלי רכב. באחריות תחום שירותי תחזוקה לאשר כי המוסך המרכזי ומוסכי הרשת עומדים בדרישות התקינה והנחיות משרד התחבורה. התעודה מתחדשת כל שנתיים לאחר בדיקה .
תנאי סף
 • הגשת בקשה על גבי טופס מתאים
 • נסח טאבו או הסכם חכירה ממינהל מקרקעי ישראל של שטח המוסך המרכזי וארבעת המוסכים שבבעלותו או שבהפעלתו
 • העברת חוזי התקשרות עם המוסכים ברשת
 • צירוף ספרות מקצועית
 • פרטי מנהל שירות ארצי - מסמכי השכלה ותעודות הסמכה
 שלבי קבלת האישור
 • בקרת מסמכים שהועברו על ידי היבואן והתאמתם לדרישות
 • ביקור באתר המוסך המרכזי ובדיקתו בהתאם לרשימה ידועה מראש
 • הגשת דוח ליבואן על ליקויים שיש לתקן , אם ישנם כאלה
 • ביקור חוזר תוך שבועיים מקבלת ההודעה לבקרת תיקון הליקויים
 • המלצה לממונה על היבוא על עמידת היבואן בדרישות בתחום שירותי התחזוקה, על גבי טופס חוות דעת לחידוש רישיון יבוא
 • הפקת תעודת אישור
המחויבות לשירות
 • בהירות המידע - היבואן מקבל את נוהל מס. 37 - "תקן מוסכי שירות לרכב פרטי, מסחרי עד 3.5 טון, מעל 3.5 טון, אופנועים וקטנועים" הכולל את כל המידע הנדרש לצורך קבלת האישור
 • בדיקת כל מסמכי היבואן תוך שבוע ממועד קבלתם והודעה ליבואן בהתאם
 • ביקור באתר היבואן תוך חודש ממועד אישור המסמכים, בתיאום עם היבואן
 • השארת דוח בדיקה בידי היבואן על מנת שיוכל לתקן הטעון תיקון בהתאם
 • ביצוע ביקור חוזר תוך שבועיים ממועד קבלת הודעה בכתב על תיקון ליקויים
 • דיווח לממונה על היבוא במשרד תוך שבוע ממועד אישור האתר על ידי הבודק של המשרד
 • הפקת תעודת אישור תוך 30 יום ממועד הביקור
 • בניית תוכנית עבודה שנתית לביקורים במוסכים המרכזיים פעמיים בשנה

עודכן לאחרונה: שני, 07 יוני 2010 11:23

 

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה