עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

טיפול בתלונות לקוח על שמאים

בעל הרכב, השמאי, השמאי הנגדי וחברת הביטוח רשאים להתלונן על עבודת שמאי בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) תש"מ 1980.

הגשת התלונה

המלין יגיש תלונה בכתב המפרטת את פרטי תלונתו וכן הפרטים הבאים:
 • חוות דעת השמאי + תמונות מקוריות
 • תגובת השמאי לפניית המלין (רצוי לצרף מסמכי תשובת השמאי)
 • במקרה של שמאות נגדית: חוות דעת שמאי נגדי + תמונות מקוריות וטבלת הפרשים

את התלונה יש לשלוח לאגף הרכב, תחום הדרכה שמאים ופיתוח בכתובת:
בית נכסים , רח' המלאכה 8 , ת.ד. 57109, תל אביב, 61570

הטיפול בתלונה

 • אישור קבלה: המלין יקבל אישור על הגשת התלונה תוך 14 ימים ממועד קבלתה
 • תגובת השמאי: התלונה תשלח לשמאי/ם רלבנטי/ם או לכל מקום שיידרש
 • בדיקה: האחראי לטיפול בתלונה במשרד התחבורה, יבדוק את התשובה ויברר את הנדרש על מנת לקבל החלטה לגבי התלונה
 • החלטה: הרשות המוסמכת תקבל החלטה ותודיע עליה לשמאי ולמלין. ההחלטות האפשריות הינן:
  1. דחיית התלונה - בזה מסתיים הטיפול
  2. העברת תלונה לועדת אתיקה - החליט המטפל כי בתלונה יש ממש, יעביר את הדיון והבירור לועדת האתיקה לנושא שמאות
 • דיון ועדת האתיקה: השמאי יוזמן להופיע בפני הוועדה. לוועדה סמכות להמליץ לרשות המוסמכת לאחר בירור נסיבות המקרה על נקיטת הצעדים הבאים:
  1. מתן אזהרה לשמאי - הרשות המוסמכת תוציא הודעת אזהרה לשמאי, לידיעת המלין ובזה הסתיים הטיפול
  2. התלית רישיונו לתקופת קצובה
  3. שלילת רישיונו לצמיתות
  4. המלצת ועדת האתיקה תועבר לאישור הרשות המוסמכת, לידיעת השמאי והמלין
 • החלטה
  1. זכות שימוע: לשמאי זכות שימוע בפני הרשות המוסמכת במקרה בו החליטה המועצה המייעצת לנקוט בצעדים כלפי השמאי
  2. הרשות המוסמכת תפעל בהתאם לשיקול דעתה בהתייחס להמלצת ועדת האתיקה ותוצאות השימוע
  3. הרשות המוסמכת תעביר את החלטת לכל המעורבים בנושא

עודכן לאחרונה: ראשון, 18 נובמבר 2012 09:42

 

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה