עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתרישוי ופיקוחרכב ושירותי תחזוקהמפעלי שירותי תחזוקהערעור על גובה מחיר השומה (ועדת ערר - שמאים)

ערעור על גובה מחיר השומה (ועדת ערר - שמאים)

בהתאם לסעיף 9(ד') לצו הפיקוח על מוצרים ושירותים (שמאי רכב) תש"ם- 1980, קיימת ועדת ערר לשמאות רכב שנועדה לבחון ערעורים של לקוחות על גובה השומה שנקבעה להם על ידי שמאי הרכב.
הפנייה תהיה מלווה בחוות דעת נגדית של שמאי רכב בלבד,כאשר השומה הנגדית תינתן באותו מצב הרכב שבו ניתנה החוות הדעת הראשונה ולפני תיקון.

משרדנו עוסק רק בהיבטים מקצועיים הקשורים לחוות הדעת ולא והיבטים כלכליים כגון מחירי שעות עבודה או חלפים.
במידה ונושא המחלוקת נידון בבית המשפט, אין משרדנו מטפל בפנייה.

הגשת פניה
המערער יגיש פניה בכתב שתכלול את המרכיבים הבאים:
  • שומה שנקבעה לו על ידי השמאי
  • שומה נגדית שקיבל משמאי מוסמך
  • מסמך חתום על ידי עורך השומה הנגדית המציין את ההבדלים בשומות ואת הסיבות להבדל

הטיפול בערעור

  • אישור קבלה: המערער יקבל אישור על הגשת הערר תוך 14 ימים ממועד קבלת הערעור
  • תגובת השמאי נשוא הערעור: השומה הנגדית תועבר להתייחסות השמאי הראשון ומתן תגובה ( עליו להשיב תוך 21 יום)
  • השלמת פרטים: פניה למערער או לכל גורם אחר להשלמת פרטי התלונה
  • דיון בועדת הערר: הערר ותגובת השמאי יועברו לדיון בועדת הערער. הצדדים יוזמנו, בהתאם לצורך, להופיע בועדת הערר לתת את התייחסותם

החלטות

  • ועדת הערער בהחלטתה ממליצה לרשות המוסמכת לגבי השומה הסופית (לרבות קביעה על אובדן מוחלט TOTAL LOST או ביטולו)
  • הרשות המוסמכת תקבל את החלטתה בהתייחס להמלצת ועדת הערר. במידת הצורך תועבר ההחלטה גם למשרד הרישוי לצורך שינוי סטטוס רישום כלי הרכב
  • המערער והשמאים המעורבים יקבלו הודעה על החלטות הרשות המוסמכת וועדת הערר

עודכן לאחרונה: רביעי, 11 אוגוסט 2010 17:38

 

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה