ITSIA
						100_mihlaf.jpg

ארכיטקטורת ITS

ארכיטקטורה לאומית למערכות תבוניות לתחבורה בישראל

ITSIA - Intelligent Transportation Systems
Israeli (National) Architecture

יצא לדרך באוגוסט 2009, במימון משרד התחבורה (המדען הראשי) והתקשרות עם החברה הלאומית לדרכים (מעצ) כבעל עניין מרכזי בתחום ה ITS.
עם התרחבות תשתית התחבורה הארצית, מספר הפרויקטים העתידיים, ההתפתחותהמואצת של התחבורה הציבורית וריבוי בעלי העניין המערבים מערכות תחבורהתבוניות לטובת משתמשי הדרך ונוסעי התחבורה הציבורית, עולה הצורך בראייהרחבה ומשולבת של המערכות הרלוונטיות לכלל ארכיטקטורה לאומית.
1 דו"ח סופי - מודל להערכת תועלות של פרויקטי ITS בתחום הספקת מידע למשתמשי דרך
2 ארכיטקטורת ITS לאומית
3 מהלך ומטרות הפרויקט ITS
4 פרויקט ארכיטקטורת ITS לאומית
5 סקר תקינת מערכות לבקרת תנועה בישראל
6 חזון למערכות תבוניות לתחבורה לשנת 2020
7 C-ITS: עידן חדש בעולם המערכות התבוניות לתחבורה?
8 מקורות למסמכים בנושא הנדסת מערכת וארכיטקטורת מערכות תבוניות לתחבורה
9 לומדה לאתר ארכיטקטורת ITS לאומית

על סדר היום

שלישי, 19 יולי 2016
מחקר שיטת הניקוד - סקר אינטרנט על קורס רענון נהיגה
במסגרת מחקר בנושא הערכת יעילות של שיטת הניקוד בישראל ואיתור דרכים לשיפורה אשר מבצע הטכניון עבור יחידת המדען הראשי במשרד התחבורה.
קרא עוד...מחקר שיטת הניקוד - סקר אינטרנט על קורס רענון נהיגה
חמישי, 14 יולי 2016
קול קורא לתכנית מחקר ופיתוח
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות יחידת המדען הראשי, מזמין בזה מוסדות מחקר להגיש הצעות לביצוע מחקרים כמפורט במסמכי הקול קורא.
קרא עוד...קול קורא לתכנית מחקר ופיתוח
רביעי, 06 אפריל 2016
סדנת תקשורת בנושא: מערכות תבוניות מקושרות לתחבורה, תקשורת, בטחון, תקשורת והגנת סייבר למערכות אלו
קרא עוד...סדנת תקשורת בנושא: מערכות תבוניות מקושרות לתחבורה, תקשורת, בטחון, תקשורת והגנת סייבר למערכות אלו
שני, 21 מרץ 2016
קול קורא לקידום המחקר והפיתוח בתחום התחבורה היבשתית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות יחידת המדען הראשי, מזמין בזה מוסדות מחקר להגיש הצעות לביצוע מחקרים, כמפורט במסמכי הקול קורא. הצעות המחקר שיוגשו יבחנו ויוערכו ע"י ועדת שיפוט מדעית.
קרא עוד...קול קורא לקידום המחקר והפיתוח בתחום התחבורה היבשתית
למעלה