תשתיות ותיאום תחבורתי

תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות

						100_tastiyot.jpg
נוהל עבודה של משרד התחבורה עם הרשויות המקומיות בתחום תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות. על פי פקודת העיריות, הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית לפיתוח, לסלילה ולאחזקה של כבישים, מדרכות, תמרורים ומתקני תחבורה אחרים הנמצאים בתחום שיפוטה. אחריות זו כוללת גם את גיוס כל המקורות הדרושים למימון ביצוע העבודות השונות.
אגף תשתיות ותיאום תחבורתי מפרסם את חוברת "שותפים לדרך" המרכזת את נוהל העבודה המעודכן (כסליו תשע”ד, נובמבר 2013).
שותפים לדרך
1 נוהל עבודה - רקע
2 מטרות העל בתיקצוב רשויות מקומיות
3 סוגי הפרויקטים בהם משתתף משרד התחבורה
4 מרכיבי ההשתתפות בפרויקטים הממומנים ע״י משרד התחבורה
5 סוגי הפרויקטים והמרכיבים בהם משרד התחבורה אינו משתתף
6 שיעור ההשתתפות של משרד התחבורה
7 אופן הגשת בקשות הרשות המקומית (תכנית עבודה שנתית)
8 קביעת סדרי עדיפות
9 תהליך התקצוב ותשלום הכספים בגין ביצוע
10 תקציב הבטיחות בתשתיות העירוניות
11 מוקדי סיכון
12 חוברת שותפים לדרך

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה