בחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לשדה תעופה בישראל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פונה בזאת לקבלת הצעות להשתתפות בהליך מיון מוקדם (Pre-Qualification) למכרז לשירותי ייעוץ ותכנון לבחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי ועליו שדה תעופה ושימושים נוספים (להלן "השירותים").

מועדי הגשה מעודכנים:
הגשת שאלות הבהרה - עד 25 ביוני 2017
הגשת הצעות להשתתפות בשלב המיון המוקדם - 10 בספטמבר 2017


השירותים כוללים בחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לחופי הים התיכון של ישראל ועליו שדה תעופה ושימושים נוספים והצעה של עד שלוש חלופות, בהתאם למיקום גיאוגרפי, לשיטות בניה ולרמות שונות של ביקוש והיצע. בחינת ההיתכנות תכלול בין היתר התייחסות להיבטים כלכליים, הנדסיים, תחבורתיים, סביבתיים, גיאוגרפיים, תעופתיים וימיים. אם תימצא היתכנות להקמת האי המלאכותי, יידרש היועץ להגיש תכניות לרשויות התכנון ברמת תכנון ארצית על בסיס ממצאיו.

 • הליך הבחירה
  ההליך התחרותי ייערך בשני שלבים, שלב זה למיון מוקדם של המתמודדים, ושלב בחירת הזוכה למתן השירותים, ובו רשאים להשתתף רק המציעים שהוכרזו כמתמודדים מתאימים בהליך המיון המוקדם.
 • תנאי הסף במיון המוקדם
  התנאים המוקדמים להשתתפות בהליך המיון המוקדם כוללים את התנאים הבאים (פירוט תנאי הסף, הדרישות ואופן הוכחתם מופיעים במלואם במסמך ההזמנה למיון המוקדם (להלן "מסמך ההזמנה")):
  • 2.1 תנאי סף מקצועיים – ניסיון המציע
   הוכחת ניסיון המציע או החברים בו או קבלני משנה שלו בתכנון שדה תעופה על מתקן ימי או ניסיון בתכנון שדה תעופה ותכנון מתקן ימי, והכל כמפורט בסעיף 5.1 למסמך ההזמנה.
  • 2.2 תנאי סף מקצועיים – ניסיון הצוות
   מנהל צוות בכיר ומומחה בתכנון סטטוטורי בעלי ניסיון של 10 שנים לפחות והכל כמפורט בסעיף 5.2 למסמך ההזמנה.
  • 2.3 תנאי סף פיננסיים
   הוכחת יכולת פיננסית על בסיס מחזור הכנסות, תזרים מזומנים והיעדר הערת עסק חי כמפורט בסעיף 5.3 למסמך ההזמנה.
  • 2.4 דרישות נוספות
   מסמך ההזמנה כולל גם דרישה להצגת אישורים ומסמכים רלוונטיים שונים.
  ניתן לעיין, ללא עלות, במסמך ההזמנה למיון המוקדם ובעדכונים לו החל ביום 11 במאי 2017, באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי ובאתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
  TENDER NUMBER 11/17
  Feasibility Study for an Offshore Facility for an Airport and Other Uses In Israel
  Invitation for Pre-Qualification
  Clarifications
  Clarifications #2
  Clarifications #3
  PRE-QUALIFICATION FORMS
 • שאלות ובקשות הבהרה ניתן להפנות בכתב, לא יאוחר מיום 25 ביוני 2017, לכתובת הדוא"ל: כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת , באמצעות הטופס המתאים בנספח הטפסים למסמך ההזמנה
 • הגשת הצעות
  הגשת הצעות להשתתפות בהליך המיון המוקדם תהיה עד יום 10 בספטמבר 2017, לא יאוחר משעה 12:00 בצהריים בכתובת הבאה: ועדת המכרזים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רח' בנק ישראל 5, ירושלים. על המעטפות יש לציין "Tender Number 11/17 - Feasibility Study for an Offshore Facility for an Airport and Other Uses in Israel, Pre-Qualification Submission". הצעה להשתתפות במיון המוקדם שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
 • מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים המלאים ויתר הפרטים המחייבים מפורטים במסמך ההזמנה למיון המוקדם. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לבטל או לשנות את תנאי הליך המיון המוקדם ומועדיו, הכל כמפורט במסמך ההזמנה.
 • בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמך ההזמנה למיון המוקדם לבין נוסח מודעה זו, נוסח מסמך ההזמנה גובר.

עודכן לאחרונה: שני, 28 אוגוסט 2017 05:39