הודעת הבהרה למכרז מספר 13/15 להקמת ארבע תחנות בדיקה לרישוי כלי רכב

בהתאם להסכמת הצדדים שניתן לה תוקף של פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים מיום 10/03/2016 (עת"מ 50548-02-16), וועדת הבדיקה למכרז, מבהירה בזאת ביחס לתנאי הסף שבסעיף 4.3 לתנאי המכרז כדלקמן:

מובהר בזאת, לעניין תנאי הסף שבסעיף 4.3 למכרז, כי במילים "ו/או קרוב של מי מבעלי המניות במציע", הכוונה לקרוב של בעל שליטה במציע.
בהתאם לכך ועל מנת לאפשר למציעים פוטנציאליים להיערך באופן המיטבי להגשת הצעותיהם למכרז, מודיעה וועדת הבדיקה, כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום 11/04/2016, ג' ניסן תשע"ו, שעה 13:00 (לא חל שינוי במיקום הגשת ההצעות).
על אף דחיית המועד להגשת ההצעות כאמור, לא יחול שינוי בכל מועד אחר מהמועדים הנקובים במסמכי המכרז, ובפרט מועד תוקפן של ערבויות המכרז, הקבוע ליום 04/08/2016.